MISJA I CELE
  STATUT
  SZUKASZ POMOCY?
  CHCESZ POMC?
  SPONSORZY I DARCZY?CY
  PARTNERZY
  PRZYJACIELE I DORADCY
  AKTUALNO?CI
  GALERIA
  W?ADZE
  SPRAWOZDANIA FINANSOWE
  KONTAKT
 

O każde dziecko

Get Adobe Flash player

 
Fundacja "O KAŻDE DZIECKO" zaprasza na konsultacje psychologiczne oraz spotkania grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci wymagających terapii. KONSULTACJE...
Jesień integracyjna z Fundacją
 Z dniem 05.10.2015. Zarząd Fundacji ogłasza nabór do programu „INTEGRACYJNA JESIEŃ” Program przeznaczony jest dla niemowląt, dzieci i młodzieży do 18-go roku życia...
 
Druga Jesie? Integracyjna z Fundacj?

 Z dniem 31.10.2016. Zarz?d Fundacji og?asza nabór do programu „INTEGRACYJNA JESIE?”

Program przeznaczony jest dla niemowl?t, dzieci i m?odzie?y do 18-go roku ?ycia dotkni?tych zaburzeniami rozwojowymi.

W programie udzia? wzi??  mog? osoby dotkni?te zaburzeniami ruchowymi, zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzeniami mowy, opó?nieniem rozwoju psychoruchowego, wadami postawy i skoliozami.Warunki uczestnictwa;

  1. osobiste zg?oszenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka w siedzibie S?deckiej Fundacji „O KA?DE DZIECKO”, Nowy S?cz, ul. Wi?niowieckiego 28
  2. z?o?enie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka w siedzibie fundacji o?wiadczenia o wysoko?ci dochodu na jednego cz?onka rodziny formularz  do pobrania
  3. dostarczenie dokumentacji okre?laj?cej stan zdrowia dziecka do siedziby fundacji (nie dotyczy pacjentów NZOZ Centrum Rehabilitacji NEUROKINEZIS)


    Decyzj? o zakwalifikowaniu pacjenta do programu podejmuje Zarz?d oraz Rada S?deckiej Fundacji "O KA?DE DZIECKO"

    Ilo?? miejsc ograniczona!
    Rekrutacja zako?czona![ 1 2 3 ] Starsze
 
     
  “O Każde Dziecko” © 2011
Sądecka Fundacja Na Rzecz Wspierania Profilaktyki Terapii i Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego
realizacja: optisystem