MISJA I CELE
  STATUT
  SZUKASZ POMOCY?
  CHCESZ POMÓC?
  SPONSORZY I DARCZYŃCY
  PARTNERZY
  PRZYJACIELE I DORADCY
  AKTUALNOŚCI
  GALERIA
  WŁADZE
  SPRAWOZDANIA FINANSOWE
  KONTAKT
 

O każde dziecko

Get Adobe Flash player

 
Fundacja "O KA?DE DZIECKO" zaprasza na konsultacje psychologiczne oraz spotkania grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci wymagaj?cych terapii. KONSULTACJE...
Jesie? integracyjna z Fundacj?
 Z dniem 05.10.2015. Zarz?d Fundacji og?asza nabór do programu „INTEGRACYJNA JESIE?” Program przeznaczony jest dla niemowl?t, dzieci i m?odzie?y do 18-go roku ?ycia...
 

Fundacja "O KA?DE DZIECKO" zaprasza na konsultacje psychologiczne oraz spotkania grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci wymagaj?cych terapii.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
Je?li....
- odczuwasz l?k, bezsilno?? lub przygn?bienie z powodu stanu zdrowia Twojego dziecka,
- chcia?by?/chcia?aby? podzieli? si? z kim? swoimi niepokojami,
- potrzebujesz odpowiedzi na dr?cz?ce Ci? pytania
to zach?camy do skorzystania z konsultacji psychologicznych. S? to indywidualne spotkania o charakterze psychoedukacji, wsparcia lub poradnictwa dla rodziców dzieci niepe?nosprawnych oraz wszystkich tych, których dzieci wymagaj? terapii.

Konsultacje psychologiczne prowadzi:
mgr Anna Skwarka-Buza?a, psycholog, pedagog specjalny, tel 784 090 906,
konsultacje maj? miejsce w siedzibie Fundacji "O KA?DE DZIECKO" (NZOZ Centrum Rehabilitacji NEUROKINEZIS), ul. Wi?niowieckiego 28 w ka?dy drugi i czwarty  pi?tek miesi?ca, pocz?tek godz. 16.30.

GRUPA WSPARCIA "MAMA MAMIE"

Osobiste do?wiadczenia matek rehabilituj?cych swoje dzieci w Centrum Rehabilitacji NEUROKINEZIS zapocz?tkowa?y ide? tworzenia comiesi?cznych grup wsparcia dla rodziców dzieci wymagaj?cych terapii. Fundacja "O KA?DE DZIECKO" pragnie kontynuowa? t? ide?, jako niezwykle wa?n? i potrzebn? ka?demu rodzicowi towarzysz?cemu swojemu dziecku na drodze do prawid?owego rozwoju.
Spotkania maj? na celu:
- wspieranie psychiczne rodziców dzieci niepe?nosprawnych,
- pomoc rodzicom dzieci wymagaj?cych terapii w przej?ciu przez proces rehabilitacji,
- podnoszenie ?wiadomo?ci rodziców na temat profilaktyki, terapii i rehabilitacji zaburze? wieku rozwojowego,
- zacie?nienie relacji pomi?dzy rodzicami rehabilituj?cymi swoje dzieci,
- mo?liwo?? wymiany do?wiadcze? pomi?dzy rodzicami.

Grup? wsparcia "MAMA MAMIE" prowadzi:
lic. Jadwiga Migda, pedagog resocjalizacyjny, tel 781 057 511,
spotkania grupy wsparcia odbywaj? si? w siedzibie Fundacji "O KA?DE DZIECKO"   (NZOZ Centrum Rehabilitacji NEUROKINEZIS), ul. Wi?niowieckiego 28 w ka?dy ostatni pi?tek miesi?ca, pocz?tek godz. 17.30. 


Osoby ch?tne do skorzystania z konsultacji psychologicznych lub do wzi?cia udzia?u w spotkaniach "grupy wsparcia" proszone s? o wcze?niejszy kontakt telefoniczny z prowadz?cymi. 

Szczegó?owe informacje mo?na uzyska? pod  numerem telefonu 18 440 74 84, bezpo?rednio u prowadz?cych lub w siedzibie fundacji.

Uczestnictwo  w konsultacjach   psychologicznych  oraz   w  grupie   wsparcia   jest BEZP?ATNE, a wszyscy rodzice i opiekunowie rehabilitowanych dzieci s? mile widziani!!!

Druga edycja programu "Rodzic terapeut? swojego dziecka"

Informujemy Pa?stwa, i? w dniach 05.09.2012. - 30.11.2012. Fundacja nasza realizowa? b?dzie II edycj? programu terapeutycznego pt "Rodzic terapeut? swojego dziecka".

Zapisy osobi?cie w siedzibie Fundacji, ul. Wi?niowieckiego 28, od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 7-19.

Przy rekrutacji obowi?zuj? te same zasady i regulamin co w przypadku I edycji programu (patrz powy?ej)

Rekrutacja zamkni?ta.Pierwsza edycja programu "Znaczenie prawid?owego funkcjonowania procesów integracji sensorycznej dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym

Informujemy Pa?stwa, i? w dniach 10.09.2012. - 30.11.2012. organizujemy równie? program terapeutyczny pt "Znaczenie prawid?owego funkcjonowania procesów integracji sensorycznej dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym".

Kwalifikacje dzieci do programu w dniach 05.09.2012. do 30.11.2012. wg tych samych zasad co do programu "Rodzic terapeut? swojego dziecka"

Rekrutacja zamkni?ta.


Pierwsza edycja programu "RODZIC TERAPEUT? SWOJEGO DZIECKA"

Informujemy, i? w dniach 12.09.2011. - 25.11.2011. b?dzie realizowana przez nasz? Fundacj? pierwsza edycja programu "RODZIC TERAPEUT? SWOJEGO DZIECKA". Poni?ej zamieszczamy regulamin oraz wymagane formalno?ci dla osób ubiegaj?cych si? o wzi?cie udzia?u w programie:

1.program przeznaczony jest dla dzieci dotkni?tych zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, zagro?onych niepe?nosprawno?ci? oraz niepe?nosprawnych
2. o kwalifikacji dziecka do programu decyduje Zarz?d Fundacji i/lub osoby przez niego do tego powo?ane,
3. ilo?? miejsc ograniczona, w przypadku zg?oszenia sie do programu wi?kszej ilo?ci dzieci ni? jest to przewidziane, o kwalifikacji decyduje Zarz?d  Fundacji i/lub osoby przez niego powo?ane,
4. rodzice/opiekunowie dziecka bior?cego udzia? w programie zobowi?zani s? do prowadzenia terapii w warunkach domowych wg udzielonego instrukta?u w ramach programu.
5. rodzice/opiekunowie zobowi?zani s? do punktualnego stawiania sie na wyznaczone wizyty, niestawienie si? z dzieckiem na wyznaczon? wizyt? nie daje rodzicowi/opiekunowi prawa do odbycia jej w innym terminie, jak i ??dania rekompensaty finansowej,
6. program prowadz? terapeuci wyznaczeni przez Zarz?d Fundacji,
7. Zarz?d Fundacji zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu programu w ka?dym czasie bez podawania uzasadnienia,
8. regulamin programu "RODZIC TERAPEUT? SWOJEGO DZIECKA" jest podrz?dnym w stosunku do regulaminu dzia?alno?ci Fundacji "O KA?DE DZIECKO".

Zapisy osobi?cie od  01.09.2011. do 15.10.2011.  poniedzia?ek-pi?tek, w godzinach 7-19 w siedzibie Fundacji "O KA?DE DZIECKO", ul. Wi?niowieckiego 28, 33-300 Nowy S?cz (rejestracja NZOZ Centrum Rehabilitacji NEUROKINEZIS).

Wymagane dokumenty:
1. dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego,
2. rozpoznanie lekarskie zaburzenia stwierdzonego u dziecka (nie dotyczy dzieci obj?tych opiek? przez NZOZ Centrum Reabilitacji NEUROKINEZIS)
3. o?wiadczenie potwierdzaj?ce ilo?? osób pozostaj?cych na utrzymaniu rodziców/opiekunów,
4. o?wiadczenie o wysoko?ci dochodów rodziców/opiekunów dziecka (dotyczy obojga rodziców/opiekunów)

Zapraszamy!
 


powrót »
 
     
  “O Każde Dziecko” © 2011
Sądecka Fundacja Na Rzecz Wspierania Profilaktyki Terapii i Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego
realizacja: optisystem