MISJA I CELE
  STATUT
  SZUKASZ POMOCY?
  CHCESZ POMÓC?
  SPONSORZY I DARCZYŃCY
  PARTNERZY
  PRZYJACIELE I DORADCY
  AKTUALNOŚCI
  GALERIA
  WŁADZE
  SPRAWOZDANIA FINANSOWE
  KONTAKT
 

O każde dziecko

Get Adobe Flash player

 
Fundacja "O KAŻDE DZIECKO" zaprasza na konsultacje psychologiczne oraz spotkania grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci wymagających terapii. KONSULTACJE...
Jesień integracyjna z Fundacją
 Z dniem 05.10.2015. Zarząd Fundacji ogłasza nabór do programu „INTEGRACYJNA JESIEŃ” Program przeznaczony jest dla niemowląt, dzieci i młodzieży do 18-go roku życia...
 

 

Sądeckiej Fundacji Na Rzecz Wspierania Profilaktyki, 

Terapii i Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego

 „O KAŻDE DZIECKO” 


Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Sądecka Fundacja Na Rzecz Wspierania Profilaktyki, Terapii i Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego „O KAŻDE DZIECKO”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Tomasza Maślankę, syna Kazimierza, zamieszkałego ul. Zielona 19L 33-395 Chełmiec, dowód osobisty serii AFJ nr 355092 zwanego dalej Fundatorem, Aktem Notarialnym sporządzonym przez Notariusza – Elżbieta Smal-Kwiatek, Anna Smal-Rajca w Kancelarii Notarialnej w Nowym Sączu, Rynek 22, w dniu 14.12.2010.                   

3. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja „O KAŻDE DZIECKO”.

§ 2

1. Siedzibą  Fundacji jest Nowy Sącz.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.     

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.   

4. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe.

5. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami. 

6. Zmiany statutu Fundacji dokonuje Fundator, a w razie jego śmierci Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Jednakże zmiany celów fundacji może dokonać tylko Fundator.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 4

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2. Fundacja może używać własnego loga oraz innych graficznych oznaczeń identyfikujących.

§ 5

Fundacja   może   ustanawiać   certyfikaty,   odznaki,   medale honorowe i przyznawać je z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającymi się do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 6

Fundacja może nadawać w szczególności tytuł „Sponsora Fundacji”, „Darczyńcy Fundacji” oraz tytuł „Zasłużony dla Fundacji”.


Rozdział 2. Cele i zasady działania Fundacji


§ 7

Celem działania Fundacji jest działalność na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a w szczególności pomoc medyczna, wychowawcza, edukacyjna i społeczna dzieciom w wieku rozwojowym, wielorako, psychoruchowo niepełnosprawnym, zagrożonym niepełnosprawnością, dotkniętym innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzinom.

§ 8

1. Fundacja może realizować swój cel poprzez:

a) Powoływanie, prowadzenie i wspieranie finansowe oraz rzeczowe instytucji działających na rzecz terapii i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością oraz dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi.

b) Powoływanie, prowadzenie i wspieranie finansowe oraz rzeczowe instytucji edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych  działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych,  zagrożonych niepełnosprawnością oraz dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi.

c) Powoływanie, prowadzenie i wspieranie finansowe oraz rzeczowe instytucji udzielających pomocy prawnej i psychologicznej dzieciom niepełnosprawnym, zagrożonym niepełnosprawnością, dotkniętym innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzinom.

d) Organizowanie, prowadzenie i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz wypoczynkowych dla  dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością oraz dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi.

e) Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością, dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin.

f) Organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń dla kadr medycznych oraz pedagogicznych dotyczących metod diagnostyki, terapii, rehabilitacji, a także  edukacji  dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością oraz dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi.

g) Organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń dla rodziców i opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z niepełnosprawnością dziecka, a także innymi zaburzeniami rozwojowymi.

h) Prowadzenie i wspieranie finansowe oraz merytoryczne badań naukowych dotyczących metod i strategii diagnostyki, terapii, rehabilitacji, a także edukacji dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością oraz dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi.

i) Wydawanie książek, czasopism, broszur oraz materiałów multimedialnych o tematyce medycznej, psychologicznej, a także edukacyjnej, w tym szczególnie dotyczącej niepełnosprawności dzieci i możliwościom jej przeciwdziałania oraz o tematyce dotyczącej problemów rozwojowych dzieci.

j) Współpraca z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi na rzecz ochrony zdrowia, edukacji i pomocy społecznej z szczególnym uwzględnieniem aspektów życia dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością, dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi, a także ich rodzin.

k) Powoływanie, prowadzenie, wspieranie finansowe i rzeczowe instytucji zajmujących się leczeniem, rehabilitacją, edukacją, pomocą prawną oraz psychologiczną, wyrównywaniem szans życiowych innych osób niepełnosprawnych, a także wspieraniem ich rodzin.

l) Wspieranie merytoryczne i finansowe wszelkich innych działań zapobiegających problemowi powstawania niepełnosprawności oraz minimalizujących jego skutki w społeczeństwie.

m) Działania inwestycyjne, organizacyjne i finansowe na rzecz ochrony zdrowia i życia ludzkiego, w tym szczególnie zdrowia i życia  dzieci.

2.  Statutowa działalność, o której mowa w ust. 1 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację jako działalność nieodpłatna.

3. Działalność określona w ust. „a - i”  i „k - m” może mieć charakter odpłatny. Decyzję  w sprawie podjęcia odpłatnej działalności pożytku publicznego w którymkolwiek z wyodrębnionych w ust. 1 zakresów podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

4. Prowadzona przez Fundację działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości. 

5. Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§ 9

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą.

2. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

3. Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.

4. Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

5. Dochód Fundacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) jest w całości przeznaczany na działalność pożytku publicznego.

6. Decyzję o rozpoczęciu oraz zakończeniu działalności gospodarczej a także jej zakresie podejmuje zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.

7. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.

8. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

9. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.                                                            

Rozdział 3. Majątek i dochody Fundacji

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).

§ 11

Dochody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji i subwencji, udziałów, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów i zleceń,

c) dochodów ze zbiórek publicznych i imprez publicznych,

d) dochodów z majątku Fundacji,

e) dochody z odpłatnej działalności statutowej oraz tzw. „jednego procenta”,

f) lokat, inwestycji, odsetek bankowych,

g) ze sponsoringu i aukcji,

h) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 Rozdział 4. Organy  Fundacji

§ 12

Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Zarząd Fundacji

§ 13

1. Zarząd składa się z 3-5 członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów.

2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.

4. Fundator może być członkiem Zarządu. W takim przypadku powołuje siebie w skład Zarządu

5. Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Fundator lub osoba przez niego wskazana. Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesów.

6. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Rady Fundacji.

§ 14

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.

2. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje na wniosek lub z jego inicjatywy  w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

d) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

e) niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,

f) przekroczenia 75 roku życia,

g) nienależytego wypełniania funkcji członka,

h) istotnego naruszenia postanowień statutu.

3. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie. 

4. Fundator dokonuje uzupełnienia składu Zarządu.

5. Fundator może w każdym czasie zrezygnować z pełnienia funkcji członka Zarządu. W takim przypadku jego członkostwo w Zarządzie wygasa z dniem złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie pozostałym członkom Zarządu.

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie należące do kompetencji Rady.

3. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa na posiedzeniach zwoływanych z inicjatywy Fundatora lub Prezesa Zarządu, nie rzadziej niż raz w roku. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Zarząd może przyjąć regulamin swojej działalności.

 § 16

1. Do składania i przyjmowania oświadczeń woli we wszystkich sprawach oraz podpisywania  dokumentów  w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu, działający łącznie.

2. W stosunkach pomiędzy Prezesem Zarządu a Fundacją, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu, działających łącznie.

3. W stosunkach pomiędzy Prezesem Zarządu a Fundacją, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać pełnomocnik upoważniony uchwałą Zarządu.

§ 17

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku zatrudnienia.

2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.

3. Pod pojęciem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, rozumie się wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej, łączących członka Zarządu z Fundacją.

4. Członek Zarządu, w przypadku poniesienia kosztów wynikających z wypełniania zadania służącego realizacji celów Fundacji, może ubiegać się o zwrot tych kosztów.

5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rada Fundacji

§ 18

1. Rada jest organem kontrolnym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

2. Rada sprawuje funkcję kontrolną nad realizacją statutowych celów i zadań Fundacji.

3. Rada kontroluje sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Fundacji 

i sprawozdań z działalności Zarządu.

§ 19

1. Rada składa się z 3 - 9 członków.

2. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady.

3. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator. 

4. W przypadku śmierci Fundatora członkowie Rady są powoływani do składu 

i odwoływani ze składu Rady głosami pozostałych członków Rady.

5. Członkowie Rady są powoływani na czas nieokreślony.

6. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Rady.

7. Fundator może odwołać członków Rady w przypadkach określonych w § 14 ust. 2.

§ 20

Do Rady należy:

a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

b) występowanie do Fundatora i Zarządu z wnioskami, dotyczącymi działalności Fundacji,

c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,

f) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu,

g) występowanie do Fundatora z wnioskiem o odwołanie członka Zarządu,

h) inne sprawy przypisane w niniejszym Statucie do kompetencji Rady.

§ 21

Członkowie Rady:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we   wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 22

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

2. Uchwały zapadają na posiedzeniach, zwoływanych przez Przewodniczącego, nie rzadziej niż raz w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.

3. Każdy członek Rady ma jeden głos.

§ 23

1. Fundator jak i członkowie Zarządu nie mogą być członkami Rady Fundacji.

2. Rada może przyjąć regulamin swojej działalności.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 24

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator.

2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

3. Jeżeli po zaspokojeniu wierzycieli likwidowanej Fundacji pozostaną środki majątkowe, Fundator przeznaczy je na cele ochrony zdrowia.

§ 25

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania majątku organizacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 26

W przypadku śmierci Fundatora jego uprawnienia przewidziane w statucie wykonuje Rada Fundacji, chyba że Statut stanowi inaczej.


powrót »
 
     
  “O Każde Dziecko” © 2011
Sądecka Fundacja Na Rzecz Wspierania Profilaktyki Terapii i Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego
realizacja: optisystem